Cổ phiếu là cổ phần sau khi quyền sở hữu của công ty được phân chia. Giao dịch cổ phiếu ngày càng trở nên phổ biến, nhà đầu tư có thể thu lợi từ sự thay đổi giá của các loại cổ phiếu khác nhau mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản.

Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịchs (GMT+8)
0.0
1:40
NaN
NaN
0
100
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
0.0
Đòn bẩy
1:40
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
100
Giờ giao dịchs (GMT+8)