Chỉ số là thước đo tham chiếu về tình hình hoạt động của một thị trường hay một khu vực kinh tế nhất định. Giá trị chỉ số cho biết khái quát về hoạt động của các doanh nghiệp cấu thành và thường được tính bằng phương pháp bình quân trọng số.

Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Spread
Prime-Spread
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịchs (GMT+8)
0
0
1:0
NaN
NaN
0
0
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Spread
0
Prime-Spread
0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịchs (GMT+8)