Tiền kỹ thuật số là một loại tiền điện tử mã hóa được tạo ra thông qua mã hoá dựa trên dãy mật mã. Tiền kỹ thuật số hoạt động độc lập bên ngoài phạm vi quản chế truyền thống của các hệ thống ngân hàng và chính phủ.

Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịchs (GMT+8)
0.0
1:0
NaN
NaN
0
0
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Chênh lệch
0.0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịchs (GMT+8)