Cung cấp giao dịch đối với các hàng hóa cơ bản là tài nguyên thiên nhiên đang được giao dịch trên toàn thế giới.

Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Spread
Prime-Spread
Đòn bẩy
Lãi suất qua đêm (mua)
Lãi suất qua đêm (bán)
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
Giá trị hợp đồng
Giờ giao dịchs (GMT+8)
0
0
1:0
NaN
NaN
0
0
Mã giao dịch
Tên sản phẩm
Spread
0
Prime-Spread
0
Đòn bẩy
1:0
Lãi suất qua đêm (mua)
NaN
Lãi suất qua đêm (bán)
NaN
Phương thức tính phí qua đêm
Pip
0
Giá trị hợp đồng
0
Giờ giao dịchs (GMT+8)