-1%
-1%~-0.51%
-0.5%~-0.01%
0%
0.01%~0.5%
0.51%~1%
>1%
Question
bản đồ nhiệt thị trường có thể giúp bạn hiểu được biến động giá và hướng của giao dịch sản phẩm và hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của thị trường hiện tại.
Symbol/ PeriodCurrent price5 min15 min30 min1 hour4 hourDayWeekMonth